สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ ออกเสียงคำศัพท์ การใช้คำบุพบทบอกสถานที่ (Preposition of places) ในการอธิบายตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายคำบุพบทบอกสถานที่ หรือ Preposition of places เช่น in, on, at, between, near, behind, in front of, next to

2. เข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา การใช้บุพบทบอกสถานที่ (Preposition of places) ในการอธิบายตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ออกเสียงคำบุพบทบอกสถานที่ (Preposition of places)   ที่ใช้ในการอธิบายตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ได้

2. อธิบายตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนบรรยายที่ตั้งสถานที่

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Finding the Places 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)