สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ออกเสียงคำศัพท์ การใช้คำคุณศัพท์ ในรูปแบบ Superlative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด โดยใช้โครงสร้างทางภาษา S. + V. to be + the + most + adjective  และ adjective +  -est

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

. รู้และเข้าใจคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา ในรูปแบบ Superlative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้ถูกต้องตามโครงสร้าง S. + V. to be + the + most + adjective  และ adjective +  -est

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ขั้นสูงสุดที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. เขียนประโยคเปรียบเทียบโดยใช้โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้น Superlative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง The Most Beautiful Places 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)