สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ออกเสียงคำศัพท์ การใช้คำคุณศัพท์ ในรูปแบบ Positive Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นปกติ โดยใช้โครงสร้างทางภาษา as Adjective as, so Adjective as ในการเขียนประโยคเพื่ออธิบายเปรียบเทียบสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคุณศัพท์ ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา as Adjective as และ so Adjective as ทั้งในรูปประโยคปฏิเสธและในรูปประโยคคำถามเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในขั้นปกติ (Positive Degree)

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. เขียนอธิบายสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive Degree) ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์           

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Amazing Land 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)