สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว การใช้คำคุณศัพท์ (Adjectives) ในการอธิบายสถานที่ท่องเที่ยว และการใช้โครงสร้างทางภาษา Subject + verb to be + Adjective หรือ Adjective + Noun ในการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เข้าใจคำคุณศัพท์ (Adjectives) ที่ใช้สำหรับการอธิบายสถานที่

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษา Subject + verb to be + Adjective หรือ Adjective + Noun

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำคุณศัพท์/ ประโยคและเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง

2. บรรยายสถานที่โดยใช้โครงสร้างทางภาษา Subject + verb to be + Adjective หรือ Adjective + Noun ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง The Wonderful Places in Thailand 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)