สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ออกเสียงคำศัพท์ waterfall, mountain, sea, beach, island, temple, museum, cave ใช้สำนวนและโครงสร้างภาษา Present Simple Tense Subject + Verb 1 (s/ es) ในรูปประโยคคำถามและคำตอบและการเขียน ได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

ด้านความรู้

1. เข้าใจและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

2. รู้และเข้าใจโครงสร้างทางภาษา Present Simple Tense Subject + Verb 1 (s/ es)

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว

2. ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้

3. ใช้โครงสร้างทางภาษา Present Simple Tense Subject + Verb 1 (s/ es) ในการเขียนได้

ด้านคุณลักษณะ

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Exploring Thailand 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)