สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสนทนาเพื่อแสดงบทบาทสมมติการซื้อ-ขายอาหารในงาน Food Fair โดยใช้คำคุณศัพท์ในการอธิบายลักษณะของอาหารและตัวอย่างประโยคที่สามารถใช้ในการซื้อ-ขายอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต.1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต.2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต.4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่องคำคุณศัพท์ในการบอกลักษณะอาหาร

2. รู้และเข้าใจการตัวอย่างประโยคที่ใช้ในการซื้อ-ขายอาหาร

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

1. ออกแบบป้ายโฆษณาอาหารที่ตนเองต้องการขายได้

2. พูดนำเสนอการขายอาหารที่ตนเองต้องการได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Food Fair 4 ธ.ค. 66 (มีสื่อกิจกรรม)