สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การสนทนาเพื่อบอกแผนการในอนาคตเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในวันหยุด โดยใช้โครงสร้างทางภาษา Present Continuous Tense for future: S+ v. to be+ v.ing ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) ฝึกทักษะเขียน (Writing Skill)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต.1.1 ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน  

ต.2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่อง คำกริยาที่ใช้ในกิจกรรมการทำอาหาร

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษาโครงสร้าง Present Continuous Tense for future: S+ v. to be+ v.ing

ด้านทักษะกระบวนการ

สามารถใช้ Present Continuous Tense for future: S+ v. to be+ v.ing ในการอธิบายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน (การวางแผน)

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Let’s Hang Out! 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน)