สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การให้คำแนะนำเรื่องร้านอาหารโดยใช้โครงสร้างทางภาษาเรื่องการให้คำแนะนำและใช้คำศัพท์เรื่องคำบุพบทบอกสถานที่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 

ต 2.2 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียงและกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต.3.1 ม.1/1 ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่องคำบุพบทบอกสถานที่

2. รู้เละเข้าใจโครงสร้างทางภาษาที่ใช้เพื่อการขอคำแนะนำ

ด้านทักษะกระบวนการ

1. พูดนำเสนอร้านอาหารที่ชื่นชอบและอยากนำนำในท้องถิ่น โดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาและสำนวนการนำเสนอได้ถูกต้อง

2. ใช้คำบุพบทและโครงสร้างทางภาษาให้คำแนะนำร้านอาหารที่ชอบที่สุดในท้องถิ่นโดยได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Where Can You Buy…? 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)