สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสนทนาเพื่อสั่งซื้ออาหารในร้านอาหารประเภทต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างทางภาษา เช่น What do you want to buy? I want to buy a/an/some……., Where can you buy it/them? I can buy it/them at the……., /what can we buy at…..? We can buy….. at the….. .

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต.1.1 ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน 

ต.2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต.3.1 ม.1/1 1. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์เรื่องประเภทของร้านอาหาร และรายการอาหาร

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษาเกี่ยวกับการซื้อ-ขายอาหาร

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Food Stores 24 พ.ย. 66 (มีสื่อกิจกรรม บัตรคำ บัตรภาพ)