สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สื่อสารเกี่ยวกับการประกอบอาหารอย่างเป็นลำดับขั้นโดยใช้ความรู้เรื่องคำศัพท์เมนูอาหารและโครงสร้างทางภาษาเรื่อง Signal Words  อย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาในฟัง พูด และอ่านข้อมูลในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์เรื่องเมนูอาหารที่ได้เรียน

2.นักเรียนสามารถอ่านออกสียงและบอกความหมายของการอธิบายลำดับขั้นตอนในภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาหารได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถอ่านวิธีการประกอบอาหาร

2.นักเรียนสามารถเขียนสรุปลำดับขั้นตอนในภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Make a Dish! 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)