สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  ด้านความรู้ การใช้ภาษาในการพูดถาม-ตอบเพื่อสั่งอาหารได้ในสถานการณ์จริง

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1/ ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

ต 2.1/ ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารจานด่วน (Fast Food)

2. รู้และใช้โครงสร้างทางภาษาถาม-ตอบเพื่อสั่งอาหารได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารจานด่วน (Fast Food)

2.อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการถาม-ตอบเพื่อสั่งอาหารจานด่วนและจับใจความได้

3. พูดถาม-ตอบเพื่อแสดงความต้องการเกี่ยวกับการสั่งอาหารอย่างสุภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Let’s Grab a Bite! 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)