สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การใช้ภาษาในการพูดถาม-ตอบ เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือและซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1/ ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน  

ต 4.1/ ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับคนและสิ่งของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้

2.อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับการซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างสุภาพพร้อมทั้งจับใจความได้

3. พูดถาม-ตอบเพื่อขอความช่วยเหลือและซื้ออาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างสุภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Shopping in the Supermarket 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)