สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การใช้ภาษาในการพูดถาม-ตอบ ระบุถึงเครื่องดื่มเพื่อแสดงความต้องการ
อย่างสุภาพได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1/ ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน  

ต 2.1/ ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะเครื่องดื่ม

2. รู้และใช้โครงสร้างทางภาษาเพื่อถามและตอบเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

ด้านทักษะกระบวนการ

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดื่มถูกต้อง

2.อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับการถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อแสดงความต้องการอย่างสุภาพพร้อมทั้งจับใจความได้

3. พูดถาม-ตอบเพื่อแสดงความต้องการเกี่ยวกับเครื่องดื่มอย่างสุภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Let’s Have Some Drinks! 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)