สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้ การใช้ภาษาในการพูดถาม-ตอบ ระบุถึงสิ่งของและแสดงความต้องการโดยใช้ลักษณะนามเรียกอาหารได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการอ่าน (Reading Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/3 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 3.1 ม.1/1 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

ต 4.1 ม.1/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนามเรียกอาหาร

2. รู้และใช้โครงสร้างทางภาษาเพื่อถามและตอบเกี่ยวกับลักษณะนามเรียกอาหารได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะนามเรียกอาหารได้ถูกต้อง

2.อ่านบทสนทนาเกี่ยวกับอาหารของผู้สนทนา โดยใช้ลักษณะนามเรียกอาหาร พร้อมทั้งจับใจความได้

3.พูดเล่าเกี่ยวกับอาหารของ โดยใช้ลักษณะนามเรียกอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง A Piece of Cake 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อกิจกรรม)