สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ด้านความรู้  การใช้ภาษาในการพูดเพื่อบอกถึงรสชาติของอาหารโดยใช้คำศัพท์ สำนวนและโครงสร้างทางภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. ด้านทักษะกระบวนการ ฝึกทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) ฝึกทักษะการฟัง (Listening Skill) ฝึกทักษะการพูด (Speaking Skill) และฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill) ตามลำดับ  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม.1/5 พูดและเขียนแสดงความรู้สึกความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม

ต 2.1 ม.1/1 ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับรสชาติของอาหารได้ถูกต้อง

2.ฟังบทบรรยายเกี่ยวกับรสชาติอาหารที่ชื่นชอบและไม่ชอบพร้อมทั้งจับใจความได้

3.พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรสชาติอาหารที่ชอบและไม่ชอบได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Tastes of Food 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)