สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งที่ทำให้สภาพอากาศในรอบวันเปลี่ยนแปลงไป เกิดจากสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ ได้แก่ ฝน เมฆ ลม

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ป.1/4  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

จุดประสงค์

         1. อธิบายการเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ฝน เมฆ ลมในรอบวันได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำนำความรู้เรื่องความแปลี่ยนแปลงของในเรื่อง ฝน เมฆ ลม ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง ฝน เมฆ ลม 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง)