สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แผนผังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้อ่านและใช้แปลความหมายของสิ่งต่างๆ ในสถานที่นั้นว่ามีอะไรบ้าง และสิ่ง

เหล่านั้นมีตำแหน่งที่ตั้ง ระยะ และทิศ สัมพันธ์กันอย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  ใช้แผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน

จุดประสงค์

         1. เข้าใจความหมายของแผนผัง และอธิบายแผนผังเบื้องต้นได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เข้าใจความหมายของแผนผัง และอธิบายแผนผังเบื้องต้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง แผนผังในห้องเรียน 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน)