สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม การเรียนรู้วันสำคัญของศาสนาอื่นๆ เช่น ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม

จะทำให้เข้าใจความแตกต่างทางความเชื่อ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์

         1. ระบุและบอกเหตุการณ์วันสำคัญของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เข้าใจความแตกต่างทางด้านศาสนาและความเชื่อ นำไปสู่การปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง วันสำคัญของศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 30 ม.ค. 67 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง และ แบบบันทึกการเรียนรู้)