สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยด้วย

การตักบาตรทำบุญ เวียนเทียน เข้าวัดฟังธรรมเพื่อเป็นการเรียนรู้และทบทวนพระธรรมวินัย สำหรับการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์

         1. ระบุและบอกเหตุการณ์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. ตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน)