สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี คือ การปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

เมื่อทุกคนปฏิบัติตนตามหลักศาสนาแล้ว ทุกคนจะมุ่งทำความดี ไม่เบียดเบียนกัน และจะทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เพราะ ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์

         1. อธิบายและยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางด้านศาสนาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน)