สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การมีสติเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิและปัญญา ผู้ที่มีสติอยู่เสมอจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/4  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. อธิบายการปฏิบัติตนให้มีสติได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำการฝึกสติไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พาจิตแจ่มใส
ชั่วโมง พาจิตแจ่มใส
เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของสติ 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน)