สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักมงคล 38 จะทำให้เกิดความสุขแก่ชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

        1. อธิบายการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมงคล 38 ได้

        2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        3. นำหลักธรรมมงคล 38 ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง มงคล 38 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง)