สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สังคหวัตถุ 4 คือธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวน้ำใจ ผูกมิตรไมตรีต่อกัน ผู้นำไปใช้เป็นประจำจะสามารถครองใจคนได้และเป็นที่รักของคนทั่วไป มี ๔ ประการ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. ยกตัวอย่างการปฏิบัติตนตามหลักสังควัตถุ 4 ได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำหลักสังคหวัตถุ ๔ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง สังคหวัตถุ 4 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)