สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เบญจศีล เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้ละเว้นการทำความชั่ว เพื่อทำจิตใจให้มีความบริสุทธิ์ผ่องใส เป็นการปฏิบัติตนตามโอวาท 3 คือ ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ใน พระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. บอกความสำคัญของหลักเบญจศีลได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำหลักเบญจศีลไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

 1. แบบประเมินการนำเสนอ

 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง เบญจศีล 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)