สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง: เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) เป็นแบบอย่างที่ดีในการยึดมั่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. และเข้าใจประวัติของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร)

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำแบบอย่างที่ดีของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม ณ นคร) 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง)