สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาชาดก เรื่อง วัณณุปถชาดกและสุวรรณสามชาดกจะทำให้ได้ข้อคิดและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ป.1/2  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. บอกข้อคิดที่ได้จากการศึกษาชาดกเรื่องวัณณุปถชาดกและสุวรรณสามชาดกได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำแบบอย่างที่ดีในเรื่องวัณณุปถชาดกและสุวรรณสามชาดกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง วัณณุปถชาดกและสุวรรณสามชาดก 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน)