สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ จะช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของศาสนาต่าง ๆ สามารถนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ และหลักธรรมโดยสังเขปไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป

                    ป.1/3 บอกความหมาย ความสำคัญและเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลัก

                         โอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. รู้และเข้าใจประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม

        20. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        30 นำประวัติของศาสดา ศาสนาอิสลามไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ประวัติศาสดาของศาสนาต่าง ๆ (ศาสนาอิสลาม) 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน)