สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ศาสนาเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ละศาสนามีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ สอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป

จุดประสงค์

         1. บอกความความสำคัญของศาสนาได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของศาสนา

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง ความสำคัญของศาสนา 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน)