สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1 ลิตร เท่ากับ  1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 1 มิลลิลิตร 

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000   ลิตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย มิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร 1 มี.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)