สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศก์ที่เป็นทรงตัน มีความกว้าง ความยาว และความสูง ด้านละ 1 หน่วย มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์หน่วย
  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศก์ที่เป็นทรงตัน มีความกว้าง ความยาว และความสูง ด้านละ 1 เซนติเมตร มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  • ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหรือลูกบาศก์ที่เป็นทรงตันมีความกว้าง ความยาว และความสูง ด้านละ 1 เมตร มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกหน่วยของปริมาตรและการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง หน่วยของปริมาตรและการหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรและลูกบาศก์เมตร 22 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)