สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- จำนวนหน้าข้างของปริซึม จะเท่ากับจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐาน

- ถ้าหน้าตัดหรือฐานเป็น รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่าจะได้หน้า ข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ เท่ากันทุกประการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง การประดิษฐ์ปริซึม 19 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)