สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. รูปปิดที่อยู่บนระนาบ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม วงกลม วงรี เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติ
  2. รูปเรขาคณิตสองมิติเป็นรูปเรขาคณิตที่มีเพียง 2 มิติ เช่น มีความกว้าง และความยาว แต่ไม่มีความหนา
  3. รูปทรงตันหรือวัตถุที่มี 3 มิติ
  4. เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น      มีความกว้าง ความยาว และความสูงหรือหนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง ลักษณะรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 15 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)