สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. ความยาวรอบรูปหาได้จากการนำความยาวของด้านทุกด้านโดยรวมกัน
  2. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้จากนำความสูงคูณกับความยาวของฐาน

     3.   การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต้องพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถาม วางแผน ดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้ตามสิ่งที่โจทย์ถาม และตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ

แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่และความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาคำตอบและแสดงวิธีทำ 12 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)