สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหาได้จากนำความสูงคูณกับความยาวของฐาน
  2. ความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหารด้วยความยาวของฐาน
  3. ความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หาได้จากพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหารด้วยความสูง
  4. การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ต้องพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถาม วางแผน ดำเนินการแก้ปัญหาให้ได้ตามสิ่งที่โจทย์ถาม และตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหา

  1. หาความสูงเมื่อกำหนดพื้นที่ และความยาวของฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
  2. หาความยาวของฐาน เมื่อกำหนดพื้นที่และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
  3. หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เมื่อกำหนดความยาวรอบรูปและความสูง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก 9 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)