สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การรู้ความยาวของฐานและความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

2. การแก้โจทย์ปัญหา เกี่ยวกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้าน ขนาน อาจเริ่มจากการทำความ เข้าใจปัญหา การวางแผนแก้ปัญหา การดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ คำตอบวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผน และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

การวัดผลและประเมินผล

 1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ไม่มีมุมใดเป็นมุมฉาก 8 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)