สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม หาได้จากการนำความยาวของด้านทั้งหมดมาบวกกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง ความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยม 5 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)