สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้งสี่ด้านยาวไม่เท่ากัน และไม่มีด้านที่มีคู่ขนานกัน    

2. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าสามารถสร้างได้จากข้อกำหนดต่าง ๆ โดยการนำความรู้เรื่องการวัดมุม

และการวัดความยาวด้านมา ใช้ในการสร้าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าตามข้อกำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 25 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)