สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตาม ข้อกำหนด (เมื่อกำหนดความยาวของด้านขนาดของมุมและความ ยาวของเส้นทแยงมุม) สามารถสร้างโดยใช้โพรแทรกเตอร์และวงเวียนโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ และ สมบัติของเส้นขนานในการ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ โดย อาจเริ่มสร้างจากข้อกำหนดที่กำหนดให้ก่อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ตามข้อกำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมตามกำหนด(เมื่อกำหนดความยาวของด้าน ขนานของมุม และความยาวของเส้นทแยงมุม) 24 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)