สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจสร้างโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน 

2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน เส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉากและเส้นทแยงมุม 2 เส้นยาวเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน เส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉาก(รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า) 22 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)