สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมสามารถสร้างโดยการนำความรู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมาใช้ในการพิจารณาเพื่อวางแผนการสร้าง 

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุม ตัดกันเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุม 2 เส้นยาวเท่ากันเส้นทแยงมุมแบ่ง ครึ่งซึ่งกันและกัน

2. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้นยาวไม่เท่ากัน เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

3. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วย เส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อกำหนดความยาวของเส้นทแยงมุมสามารถ สร้างโดยการนำความรู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมมาใช้ในการพิจารณาเพื่อวางแผนการสร้าง 

1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมทั้ง 2 เส้นยาวไม่เท่ากันเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและเส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉาก

2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุม 2 เส้นยาวเท่ากัน เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน และเส้นทแยงมุมตัดกันไม่เป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมี มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันได้ 180° และถ้ามีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากจะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ ได้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉาก(รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว) 19 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)