สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันเพียง 1 คู่ 

2. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมี ขนาดเท่ากัน 1 คู่ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน 2 คู่ 

3. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูให้ สร้างด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกันโดยมุมภายในบนข้างเดียวกันของ เส้นตัดของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันได้ 180 องศา 

4 การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวให้ สร้างด้านที่มีความยาวไม่เท่ากันให้ มีขนาดของมุมตรงข้ามเท่ากันและสร้างด้านที่อยู่ติดกันให้มีความยาวเท่ากัน 2 คู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและการสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว 18 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)