สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก          

2. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ ด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน      

3. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้สร้างด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันและมุมทุกมุมต้องเป็นมุมฉาก      

4. การสร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนให้สร้างด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามกันขนานกัน โดยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดของส่วนของเส้นตรงที่ขนานกันรวมกันเท่ากับ 180 องศา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 15 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)