สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก     

2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน 2 คู่ ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน     

3. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน ด้านทุกด้านยาวเท่ากันด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก    

 4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกัน มีขนาดเท่ากันด้านที่อยู่ตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน     

5. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียง 1 คู่     

6. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน 1 คู่ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน 2 คู่ เส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชนิด และสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง ลักษณะและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 12 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)