สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เป็น รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนาน กัน 2 คู่ ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน     

2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ ด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก          

3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ ด้านตรงข้ามยาวเท่ากันด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันและมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก       

4. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้าม ขนานกัน 2 คู่ ด้านทุกด้านยาวเท่ากัน มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากและมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน      

5. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกันเพียง 1 คู่      

6. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากัน 1 คู่ และด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน 2 คู่

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกชื่อของรูปสี่เหลี่ยมและลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม 10 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)