สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การสร้างเส้นตรงให้อยู่บน ระนาบเดียวกันขนานกัน อาจสร้าง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในบน ข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้าง เส้นตรงให้ขนานกัน โดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้ 180

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางให้รวมกันได้ 180 องศา 5 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)