สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นตรงให้อยู่บน ระนาบเดียวกันขนานกัน อาจสร้างโดยให้เส้นตรงเหล่านั้นมีระยะห่างเท่ากัน หรืออาจสร้างโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างเส้นตรงให้ขนานกันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับเส้นตั้งฉากและมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างเส้นตรงให้ผ่านจุดที่กำหนดให้และขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยการสร้างให้ระยะห่างเท่ากัน 4 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)