สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

จุดประสงค์ 1.เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้าขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง รวมกันได้ 180˚เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

                 2. เมื่อเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากัน เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง และการพิจารณาเส้นขนานโดยอาศัยมุมแย้ง 3 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)