สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นขนานคู่หนึ่งขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้ 180˚

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ บอกว่าเส้นตรงคู่หนึ่งขนานกันโดย พิจารณาจากมุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดขวางรวมกันได้ 180˚ พร้อมทั้งบอกเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นขนานและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 27 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)