สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ที่ตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป ซึ่งอยู่บน ระนาบเดียวกัน เรียกว่า เส้นตัดขวาง

2. มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัด เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่ง ที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วนของ เส้นตรงคู่นั้นอยู่ข้างเดียวกัน เรียกว่ามุมภายในที่อยู่บนข้าง เดียวกันของเส้นตัดขวาง

3.มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัด เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ หนึ่งที่อยู่ภายในเส้นตรงหรือส่วน ของเส้นตรงคู่นั้นแต่อยู่คนละข้างรียกว่ามุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวาง

4. มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเรียกว่ามุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง 

5. มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัด เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางเรียกว่ามุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวาง  

6. มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่ง มุมภายในที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกัน เรียกว่ามุมแย้งภายใน

7. มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งมุมภายนอกที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางซึ่งจุดยอดมุมไม่ใช่จุดเดียวกัน เรียกว่ามุมแย้งภายนอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเส้นตัดขวางและบอกมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นตัดขวางและมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางตัดเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่หนึ่งที่ขนานกัน 22 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)