สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.เส้นตรง 2 เส้นที่อยู่บน ระนาบเดียวกัน ตัดกันเป็นมุมฉาก แล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นจะตั้งฉากกัน        เป็นสัญลักษณ์แสดงการตั้งฉาก   

2. การสร้างเส้นตรงหรือส่วน ของเส้นตรงให้ตั้งฉากกันอาจทำได้โดยสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ตัดกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดตั้งฉากกันพร้อมทั้งบอกเหตุผลและสร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ตั้งฉากกัน

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นตั้งฉากและการสร้างเส้นตั้งฉาก 20 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)